Grčka Zlatna viza - ko je može dobiti i kako
05/03/2021 Tekst ažuriran 10/12/2022 Iskustva 2

Grčki program Zlatna viza jedan je od najkonkurentnijih i najpristupačnijih programa u Evropi. Kupovinom nekretnine od 250.000 evra, vi i vaša porodica možete putovati, boraviti, imati zdravstvenu zaštitu ili se školovati bilo gde u Grčkoj. I ne samo u Grčkoj...


Grčka zlatna viza takođe omogućava putovanje bez ograničenja u sve zemlje šengenskog prostora, uključujući Austriju, Belgiju, Češku, Dansku, Estoniju, Finsku, Francusku, Nemačku, Mađarsku, Island, Italiju, Letoniju, Lihtenštajn, Litvaniju, Luksemburg , Maltu, Holandiju, Norvešku, Poljsku, Portugaliju, Slovačku, Sloveniju, Španiju, Švedsku i Švajcarsku.


Zlatna viza je pravo dato građanima trećih zemalja koji poseduju nekretnine vrednosti više od 250.000 evra da dobiju dozvolu boravka u Grčkoj. U osnovi, Zlatna viza je privilegija boravka, a ne obaveza boravka stranog kupca.


Ko ispunjava uslove za Zlatnu vizu u Grčkoj?

Jednom dobijena, grčka zlatna viza (Χρυσή Βίζα) obuhvata kupca nekretnine, supružnika, nevenčanu izdržavanu decu do 24 godine i izdržavane roditelje oba supružnika. Dozvola ima neograničenu važnost sve dok je kupac u posedu imovine i obnavlja se svakih 5 godina predočenjem vlasničkog dokumenta na imovinu.
 

Jedinstvene pogodnosti za grčku zlatnu vizu
 

Deca: Uključuje izdržavanu decu do 24 godine

Šira porodica: Uključuje roditelje oba supružnika 

Šengen: Putovanje bez ograničenja u okviru šengenskog prostora 

Boravak: Nije potreban obavezni minimalni boravak

Sadržaji: Pristup zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju 

Državljanstvo: Omogućava pravo na prijavu za državljanstvo GrčkeŠta je Zlatna viza?

U Grčkoj je zlatni vizni program uveden Zakonom 4146/2013. Tiče se izdavanja petogodišnje dozvole boravka državljanima trećih zemalja koji ili stiču nekretnine ili ulažu kapital od 3 do 100 miliona evra u infrastrukturne projekte ili u grčke kompanije, otvarajući 150 radnih mesta.


Iako je Zlatna viza prvobitno izdavana na pet godina, zakon sada predviđa da zadržava svoju važnost sve dok korisnik poseduje imovinu u Grčkoj.


Zapravo, novčani prag za kupovinu nekretnina u Grčkoj jedan je od najnižih u Evropi. Slede Malta sa 275.000 do 320.000 evra u zavisnosti od površine kupovine imovine, Letonija sa 250.000 evra plus 5% državne takse za kupovinu nekretnina isključivo u Rigi, na Kipru sa 300.000 evra za kupovinu samo novoizgrađenih nekretnina, Portugalija sa 350.000 evra za kupovinu nekretnina izvan Lisabona ili 500.000 evra za kupovinu nekretnina u Lisabonu, Andora sa 400.000 evra, Španija sa 500.000 evra, Irska sa 2.000.000 evra.


Grčka je takođe jedina zemlja koja u ovom slučaju ne zahteva minimalni boravak vlasnika zlatnih viza. Suprotno tome, na Kipru nosioci odgovarajućih boravišnih dozvola moraju da posete zemlju jednom u svake dve godine bez ikakvog vremenskog ograničenja. U Portugaliji trebalo bi da borave u zemlji najmanje dve nedelje svake dve godine, u Španiji šest meseci godišnje, a u Andori 90 dana godišnje.


S druge strane, u Portugaliji i Španiji nosilac zlatne boravišne dozvole ima pravo na rad, za razliku od Grčke.


Štaviše, dok u Grčkoj ova dozvola omogućava sticanje grčkog državljanstva u roku od 7 godina, pod uslovom da sedam godina neprekidno boravi u zemlji, neke druge zemlje su konkurentnije. Na primer, u Portugaliji nosioci zlatnih dozvola mogu dobiti državljanstvo nakon 6 godina, a u Bugarskoj nakon 5 godina.


Mini vodič za najbržu i najsigurniju kupovinu nekretnine u Grčkoj - iskustva kupaca, saveti i upozorenja


Iz kojih država su nosioci Zlatnih viza?

Prema najnovijim podacima ukupan broj zahteva za boravišnu dozvolu za kupce nekretnina do septembra 2020. dostigao je 7.903 od početka programa 2014. Sa uključenim članovima porodica kupaca, broj Zlatnih viza izdatih od 2014. do septembra 2020. iznosi 23.618. 


Od toga je 17.794 izdato Kinezima i njihovim porodicama, 1.424 Turcima, 902 Rusima, 502 Libancima, 386 Irancima, 375 Egipćanima, 367 Iračanima, 205 Jordancima, 193 Amerikancima i 191 Sirijcima.


Čini se da je koronavirus uveliko usporio program Zlatne vize, jer je u prvih osam meseci 2020. (od januara do avgusta) zabeležen veliki pad izdavanja boravišnih dozvola. Konkretno, u 2020. godini državljanima trećih zemalja izdato je samo 368 petogodišnjih dozvola boravka (isključujući EU).


Treba napomenuti da je na osnovu istih podataka tokom 2019. godine izdato 3.428 dozvola boravka, i ovo je bio ubedljivo najbolji period od kako je program stupio na snagu 2014. godine.

Uzrok potonuća je niko drugi do pandemija koronavirusa, koja Kinezima, koji su ubedljivo najbolji kupci, nije dozvolila da posete Grčku i nastave sa kupovinom nekretnina. Isto se, naravno, odnosi i na državljane - kandidate investitore drugih zemalja.


Ko se može prijaviti za Zlatnu vizu?

Da biste se prijavili za zlatnu boravišnu dozvolu, potrebni su sledeći uslovi:

a) legalni ulazak državljanina treće zemlje u Grčku sa bilo kojom ulaznom vizom ili legalni boravak u Grčkoj. 

U nedostatku gore navedenog, potrebna je nacionalna viza za ulazak. Može se odobriti kako u slučaju da je postupak kupovine imovine već završen, tako i u slučaju da postupak kupovine nije započet ili nije završen, u kom slučaju se od stranca takođe zahteva da potkrepi nameru da izvrši kupovinu.


b) potpuno vlasništvo i posedovanje nepokretnosti nakon kupovine nepokretnosti vredne najmanje 250.000 evra u Grčkoj. Sticanje vlasništva nad imovinom može se izvršiti donacijom ili roditeljskom naknadom, pa se pravo boravka dodeljuje samo primaocu ili primaocu roditeljske naknade. 
Trošak od 250.000 evra može se odnositi na sticanje više od jedne imovine, koja uvek vredi ukupno 250.000 evra. 


Kupovinu imovine može izvršiti fizičko lice ili pravno lice pod uslovom da mu akcije preduzeća u potpunosti pripadaju. Pored toga, moguće je suvlasništvo nad imovinom vrednom 250.000 evra, sve dok su vlasnici imovine supružnici koji poseduju imovinu nedeljivo. U svakom drugom slučaju suvlasništva, pravo boravka se dodeljuje samo ako procenat suvlasništva svakog suvlasnika vredi 250.000 evra.


Treba napomenuti da se za dobijanje Zlatne vize pored kupovine pružaju i druge alternative, kao što je vremenski zakup nekretnine od najmanje 10 godina prema Zakonu 1652/1986 ili zakup hotelskog smeštaja ili turistički opremljenih kuća u turističkom kompleksu od najmanje 10 godina - član 8. stav 2. Zakona 4002/2011.


Dokumenta potrebna za prijavu za Zlatnu vizu

Prijava se podnosi Direkciji za strance i imigraciju decentralizovane uprave mesta prebivališta podnosioca zahteva. Prijava se može podneti lično ili preko punomoćnika.


Propratna dokumenta koja se moraju dostaviti su:

• Obrazac za prijavljivanje
• Tri (3) novije fotografije u boji u fizičkom i digitalnom obliku.
• Fotokopija važećeg pasoša ili putne isprave koju je priznala Grčka, sa potrebnom važećom ulaznom vizom
• Zdravstveno uverenje grčke državne bolnice ili privatnog lekara koji će potvrditi da dotična osoba ne pati od bolesti opasne po javno zdravlje
• Potvrda osiguravajućeg tela za pokrivanje troškova hospitalizacije i medicinske nege. Prihvataju se ugovori o osiguranju zaključeni u inostranstvu, pod uslovom da izričito kažu da pokrivaju dotično lice sve dok je u Grčkoj, kao i ugovori o osiguranju zaključeni u Grčkoj.
• Elektronska naknada od 500 evra. Maloletna deca (mlađa od 18 godina) oslobođena su obaveze plaćanja.


Pored ovoga:

1. Ako se prijava odnosi na fizičko lice koje poseduje imovinu, potrebna je sledeća prateća dokumentacija:

• Kopija ugovora o kupovini nekretnine ili nepokretnosti vredne najmanje 250.000 evra.
• Potvrda javnog beležnika da je cena vrednosti imovine u celosti plaćena prilikom potpisivanja ugovora i da ugovor o prodaji imovine pokriva uslove iz člana 6. stav 2. Zakona 4146/2013 i da nije pod uslovima i rokovima. Odnosno, neophodan uslov za podnošenje prijave je završetak kupovine imovine. Cena mora biti plaćena dvorednim bankovnim čekom ili pologom bankovnog transfera na račun korisnika koji se vodi u bankarskoj instituciji Grčke ili u kreditnoj instituciji pod nadzorom Grčke banke, čije su konkretne detalje stranke izjavile odgovorno pred beležnikom i koje su naznačene u kupoprodajnom ugovoru.
• Dokaz o prenosu iz nadležne hipotekarne kancelarije.


2. Ako fizičko lice ima vlasništvo ili posed imovine preko pravnog lica, pored gore navedenih pratećih dokumenata, potrebna je:

• Kopija statuta pravnog lica u kojem se navodi da je državljanin treće države vlasnik svih akcija ili akcija preduzeća.


Za članove porodice podnosioca zahteva (supružnik, deca, roditelji): 

• Dodatna novija potvrda o bračnom ili porodičnom statusu, prevedena sa pečatom Apostil, koja dokazuje vezu.


Od trenutka podnošenja prijave do trenutka izdavanja rešenja i ako je prateća dokumentacija kompletna, služba koja ih je primila izdaje potvrdu o podnošenju prijave. Trajanje ove potvrde je godišnje i omogućava vlasniku da slobodno putuje iz / u Grčku tokom celog ovog perioda. 


U roku od 2 meseca od podnošenja zahteva, dozvolu izdaje generalni sekretar decentralizovane uprave. Ova dozvola, Zlatna viza, važi pet godina i obnavlja se na jednak period onoliko puta koliko je traženo, sve dok imovina ostaje u vlasništvu i prefekturi zainteresovane strane. Periodi odsustva iz zemlje ne sprečavaju obnavljanje boravišne dozvole.


Izdavanjem dozvole, nosilac može neprekidno boraviti u Grčkoj tokom važenja dozvole boravka, putovati u druge zemlje Šengena do 3 meseca u semestru i imati pristup zdravstvenim i obrazovnim uslugama. Međutim, on nema pravo da pristupi bilo kom obliku rada. Dozvoljena je samo ekonomska delatnost u svojstvu akcionara preduzeća, člana odbora direktora ili generalnog direktora kompanije.


Dozvolu za boravak mogu dobiti i svi članovi porodice investitora, tj. a) supružnik, b) zajednička deca supružnika ili jednog od supružnika, koji su mlađi od 24 godine, i c) neposredni rođaci supružnika. Za svakog člana potrebna je posebna prijava. U suprotnom, boravišna dozvola za članove njegove porodice ističe ili se obnavlja istovremeno sa vlasničkom dozvolom.


Nosilac zlatne boravišne dozvole može da izvrši prenos imovine drugom stranom državljaninu, bez postojanja minimalnog perioda zadržavanja imovine u njegovom posedu pre prenosa. Ponovna prodaja nepokretnosti tokom važenja boravišne dozvole drugom državljaninu treće države pruža pravo da se novom kupcu odobri boravišna dozvola uz istovremeno ukidanje boravišne dozvole prodavca.


Koliko vremena je potrebno za dobijanje grčke Zlatne vize?

Za grčku Zlatnu vizu potrebno je priložiti više od deset različitih dokumenata, a vreme potrebno za potvrdu da je zahtev pozitivno rešen kreće se od 40 dana do tri meseca


Za razliku od Portugalije i Kipra, Grčka nema gotove stambene komplekse na prodaju zainteresovanima. Stoga se potonji moraju oslanjati na dugotrajan proces pretraživanja, izbora i kupovine nekretnina, kao i na postupak prenosa. Probleme stvara i činjenica da u Grčkoj zalihe nekretnina za prodaju u velikoj meri opterećuju državu ili bankarske institucije. Profil potencijalnih investitora je takođe zanimljiv, jer bi oni možda želeli da se zaposle u Grčkoj. Takva mogućnost, kao što je gore pomenuto, ne pruža im se zlatnom dozvolom boravka u Grčkoj.


Da bi se rešile iznad navedene poteškoće, pokrenuto je stvaranje posebne elektronske platforme za izdavanje viza za bolju i bržu uslugu stranim investitorima koja će omogućiti brže preuzimanje biometrijskih podataka.


Raspravlja se i o mogućnosti dobijanja zlatne boravišne dozvole kupovinom ne samo nekretnina, već i obveznica i deonica vrednosti preko 250.000 evra.


Izvor: Evsthatios Poularakis, advokat

 

Pridružite nam se i pratite važne i korisne vesti iz Grčke!
Napiši komentar
4176 Marko Stojanovic   13/02/2022
Poštovani mogu li dobiti kontakt pomenutog advokata. Hvala unapred.
4177 GrckaInfo.com   13/02/2022
Poštovani Marko, nemamo kontakt, ali možete kontaktirati g. Dimitrisa Billisa. Njegovi kontakt podaci su na ovom linku https://www.grckainfo.com/blog/Saveti-i-upozorenja-grckog-advokata


Najčitaniji tekstovi na našem sajtu